اطلاعیه کمپین همبستگی با جنبش کارگری در مصر

 در تداوم انقلابی که سلطه سرکوبگر مبارک را در هم پیچید
و ضربه موثری به نظام  حاکم مصر وارد آورد، اکنون جامعه مصر به صحنه
نبرد طبقاتی آشکاری در راستای پیشبرد انقلاب علیه گرسنگی و فقر و ستم سیاسی و
اجتماعی بدل شده است. شورای ارتش و نیروها و جریانات بورژوائی با هرچه در توان
دارند در تلاشند تا سلطه سیاسی بورژوازی را بار دیگر تثبیت کنند و طبقه کارگر
انقلابی و توده های ستمکش را دست خالی به خانه برگردانند.

 طی ماههای گذشته طبقه کارگر در مصر نبرد طبقاتی گسترده
ای در جهت تداوم انقلاب و دفاع از حقوق خود براه انداخته است که در خلال آن به
منافع طبقاتی خود آگاهتر شده، آمادگی خود را بالاتر برده و در مسیر سازماندهی صفوف
خود گامهای مهمی برداشته است. گردنکشیهای شورای ارتش و حکومت جدید
بورژوازی مصر در چند هفته اخیر علیه خواستها و حرکات اعتراضی طبقه کارگر و توده
های ستمکش، و فراتر از آن تلاش مستمرشان برای سرکوب اعتراضات کارگری و پاسخ ندادن
به خواستهایشان، موجب افزایش خشم و نارضایتی کارگران شده و دست بردن به شیوه های
موثرتر مبارزه را در دستور کارشان گذاشته است.

 در این مدت جنب و جوش وسیعی در صفوف رهبران و فعالین
کارگری برای سازمان دادن اعتصابات گسترده با هدف رسیدن به خواستهای اولیه طبقه
کارگر جريان داشته است، تدارك وسیعی برای برپائی اعتصابات بزرگ در بخشی از صنایع
در روز دهم سپتامبر انجام گرفته است. متقابلا شورای ارتش و حکومت مصر در ادامه مشی
سرکوبگرانه خود با انتشار بیانیه مشترکی علیه تلاش کارگران برای برپایی اعتصاب
ایستاده اند و آنها را به سرکوب و زندان تهدید کرده اند.

 در دل این نبرد طبقاتی که در مصر براه افتاده است، ما
کمپینی را برای جلب همبستگی جهانی با جنبش کارگری در مصر اعلام میداریم. هدف کمپین
کسب وسیعترین حمایت جهانی از تحرک اعتراضی کارگران مصر و مطالبات برحق آنان، اعمال
فشار بر ارتش و حکومت مصر در جهت گردن نهادن به خواستهای کارگران و در همانحال
تلاش متحدانه برای خنثی کردن و به شکست کشاندن هرگونه تهدید تعرض و سرکوب ارتش و
حکومت مصر علیه کارگران بپاخاسته است.

 در این رأستا جنبش جهانی طبقه کارگر، همه تشکلها و
اتحادیه های کارگری، احزاب و سازمانهای سوسیالیستی و کارگری و کلیه مدافعان آزادی
و عدالت و حقوق انسان در سراسر جهان را به همبستگی با جنبش کارگری مصر و مقابله
علیه تهدیدات شورای ارتش و حکومت مصر فرا میخوانیم. با اعلام پشتیبانی از مبارزات
کارگران مصر و محکوم کردن هرگونه تعرض و تهدید و سرکوب آنان توسط ارتش و حکومت مصر
سهم خود را در به پیروزی رساندن این اعتراضات و تحقق خواسته های کارگران مصر ایفا
کنید.

 کمپین همبستگی با جنبش کارگری مصر تلاش میکند در همه
سطوح امکانات موجود را برای جلب وسیعترین حمایت افکار عمومی جهان از طبقه کارگر
مصر و افشای سیاست سرکوب بورژوازی و دولت مصر فعال کند و با براه انداختن یک تحرک
عملی گسترده در پشتیبانی از جنبش کارگری مصر و فشار آوردن بر حاکمیت بورژوازی مصر
پشت جبهه و تکیه گاه انترناسیونالیستی نیرومندی برای پیشروی تحرکات  کارگران مصر و پیروزی اعتصابات شان فراهم سازد.

 ريبوار احمد، فاتح شيخ، فارس محمود و شمال علی

هشتم -سپتامبر ٢٠١١

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: